در صورتیکه تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد، اضطراری میباشد به ملازم ورژن های نوشته صورتجلسه ای دارای امضاء همگی نویسندگان مهم ذکر نقش هر یک از نویسندگان و اعلام راضی بودن از ترتیب اسامی متن شده افراد، ارسال گردد. درج شماره مربوط به آدرس هر نگارنده سپس از نام نگارنده به رخ بالا نویس یا Superscript باشد. مقدمه: این بخش حداکثر در دو تا سه پاراگراف در ارتباط حساس ضرورت انجام مطالعه یا این که عده بندی مروری بر متون در همین حوزه باش و بعد از آن از آن نیز یک پاراگراف در مورد هدف مطالعه. 4. مشخصات تمام نویسنده (گان): مقاله شامل درجه علمی و آدرس نویسنده/ نویسندگان و محل اشتغال آنها که شامل دانشگاه، دانشگاه و یا مؤسسه تحقیقی مربوط به آنان است، که بعد از آن از اسامی آنان آورده میشود. چکیده: حداکثر 150 کلمه و شامل مقدمه، معرفی مورد، نتیجه گیری، واژه های حیاتی (3 تا 5 کلمه) می باشد. روشکار: بایستی شامل داده ها کلی درمورد گونه مطالعه، جامعه و نمونه، طریق و ابزار عده آوری دادهها و زمان و مدل مداخله باشد. در همین بخش جمع بندی آخرین یافتهها ملازم اهمیت توصیهها، کاربردهای بخش یافتهها یا این که نتیجه ها در پرستاری ابلاغ گردد. 10. چاپ مطالب مندرج در مجله به شرط ذکر مبداء مجله پژوهش پرستاری ایران، بلامانع است. 2-6) طرز پژوهش و یافتهها به طور کامل و ظریف بیان گـردند؛ به گونهای که واضح و به جهت دیگران قابل تکرار و آنالیز باشند. نتیجهگیری: همین بخش نباید تکرار یافتههای پژوهش باشد. به یاد داشته باشید که در همین بخش ، از افزودن نظرات ، نتیجه ها و دعوا قطع جلوگیری نمایید ، که البته همین یک خطای معمول است. 6. نوشته یک خط در در بین (فاصله سطرcm 5/1) در ترازو کاغذ A4 و اساسی لبه 5/2 cm از هر سمت اساسی نرم افزار Word نسخه 2003 تا 2019 اصلی فرمت DOC یا DOCX حساس تایپ پارسی حساس قلم Nazanin یا B Nazanin و سایز 12، تایپانگلیسی حیاتی قلم Times New Roman و سایز 12 دارای ذکر اسم فایل تهیه و برای مجله ارسال دانلود نوشته جهاد دانشگاهی شود.

ایندکسر