در اثر گرمای مضاعف و جرم گرفتگی شدید پیستون پیش میآید و علامت آن تقتق كردن می باشد و به طور معمول به صورت لب پریدگی و یا این که آب شدن در نصیب وسط آن میباشد. پیستون و جور پیستون شامل قسمت های میباشند که دارای اتصال به میل لنگ اجازه می دهند که انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی تبدیل شود.دستگاه پیستون و گونه پیستون هر کدام کارهای مهمی را انجام می دهد که در همین قسمت کاملا تشریح می گردد. همین نوع پیستون ها بخش اعظم در موتورهای 2 زمانه اساسی چگالی در میل لنگ به کارگیری می شوند که با توجه جریان هوا را به داخل سیلندر سوق‌دهی می کند تا از برون دمیدن اثرگذار دود اطمینان حاصل شود. آنگاه شاتون به حرکت در می آید و باعث به حرکت درآمدن میل لنگ می شود. آن‌گاه از گرم شدن پیستون و انبساط بعد ها آن به صورت دایره در می آید و با لقی یه خرده داخل سیلندر حرکت میکند. فلز اینوار نوعی آلیاژ فولاد نیکل دار می باشد که می تواند از انبساط پیستون های آلومینیومی خودداری کند. فلز اینوار،آلیاژفولاد نیکل داراست که از%36 نیکل،%63/8 آهن،%0/2 کربن تشکیل میشود.این آلیاژ درحرارتهای زیاددارای انبساط بسیارکمی می باشد ولذاازانبساط پیستون آلومینیمی جلوگیری میکند. پیستون بیضی صورت وقتی گرم شودبه حالت دایره ای تام درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم میباشد لقی پاره ای بین پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین فاصله کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی صورت که به جهت خودداری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا بعدها خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه ترازو 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 سکو ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است. و هنگامی که میخواهیم رینگ را بر روی پیستون سوار کنیم، ابتدا بایستی لقی جانبی حلقه روی پیستون را اندازه گیری نماییم ، و ببینیم این رینگ بر روی شیار خودش که روی پیستون می باشد چه مقدار لقی دارد و چه مقدار بازی میکند. در رخ کم بودن مسافت ذکر شده می بایست کلیدی سوهان قابل انعطاف نسبت به سائیدن دهانه حلقه و ساخت لقی معایب پیستون هورنت مطلوب مبادرت نمود. دمای کف پیستون به 2200 مرتبه سانتی گراد ( 4000 درجه فارنهایت ) یا این که بخش اعظم می برسد . غالبا فرآورده پیستون از آلیاژهای تقویت شده آلومینیوم است که به روش فورج یا ریخته گری تولید می شود. پیستون های آلومینیوم آهنگری نسبت به ریختهگری دوام بیشتری دارند. حلقه پیستون دارای قطری است که از قطر سیلندر اندکی اکثر است، در یک نقطه رینگهای پیستون بریدگی دارند در عاقبت آنان را به جهت کارگزاشتن روی پیستون می توان گشوده کرد و در هنگام قرار دادن پیستون در سیلندر پس از آن میتوان آنها را عده کرد. پس از کارگزاری حلقه در سیلندر فاصله فی مابین دو حاشیه آب را دهانه حلقه مینامند. نیروی پیشران ایجاد شده بوسیله ترکیب هوا و سوخت محترق شده در سیلندر را دریافت می نماید و آن را به شاتون می دهد. روغن اعصاب کننده پیستون های کراس هد به ذرات دوده ناشی از احتراق آلوده نمی شود، در اثر حرارت آسیب نمی بیند و می اقتدار از تینر به کارگیری کرد. پیستون چدنی سنگین بوده و توان وزنی موتور را کمتر می دهند این طور چدن اساسی ضریب انبساط حجمی ذیل بوده و در عین اکنون با ضریب انتقال حرارت پایینی است. مراحل مکش، تراکم، انبساط و تخلیه را انجام می دهد. درصورتیکه از ۱۵ صدم میلی متر کاهش باشد، سبب شکستگی حلقه می‌گردد چرا که هنگامی که موتور گرم میشود انبساط بوجود میآید ودهانه حلقه جمع خیس میشود و باعث می گردد که حلقه بشکند. در بعضی از مواقع نیز شمع یا این که سوپاپ شكسته و فی مابین سر پیستون و اتاق احتراق می افتد و سبب سوراخ شدن آن می گردد . در صورتی که شیار رینگها بیش از حد گشاد شود در زمان بالا و تحت رفتن پیستونها رینگها هم در جای خویش بالا و ذیل رفته و روغن را به سمت بالای پیستون انتقال می‌دهد و روغن سوزی را حادث میشود. گشادی محل رینگها سبب وارد شدن ضربات شدید به رینگها می شود كه منجر شكسته شدن آن ها نیز میشود. پیستون اتومبیل قطعه استوانه شکلی می باشد که در داخل سیلندر اهمیت اتصال داشتن به شاتون حرکت رفت و برگشتی دارد.پیستون قطعه اهمیت موتور هست و روزگار های موتور را به وجود می آورد. برای اشخاصی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا چه جایی و همینطور هدایت در آیتم چگونگی استفاده از پیستون روا سال ، شما شاید می توانید اصلی ما در صفحه وب تماس بگیرید.

ایندکسر