سقف متحرک – عمران مدرن

لذا برای طراحی ساختمانی به همین منظور بایستی ساختمان را به جهت برنامه ای طولانی مدت برنامه ریزی نمود و قابلیت ایجاد تغییر‌و تحول و توسعه آینده رادر ساختمان در نظر گرفت که تغییرات شامل پیش بینی پلانی منعطف و نیز سازه ای قابل توسعه و گسترش می باشد. به مرور اهمیت بسط و پیشرفت علم در ایجاد سقف متحرک از متریال خوب تر و هدفمندتر به کار گیری شده است. روشی به جهت پیشبینی توزیع و بسط بیماری کووید-19 در ایران دارای استعمال از شیوه پویاییهای سیستم ارائه شده است. روشی به جهت پیشبینی رفتارهای پیشگیرانه از کووید-19 براساس سازههای دسته اعتقادوباور بهداشتی ارائه دادهاند که همین طرز را به جهت مطالعه مبتنی بر اینترنت در نظر گرفتهاند. عدم قطعیت در مسائل دنیای واقعی را میتوان اصلی مجموعههای فازی رتبه فراتر مدیریت کرد که یکی از از قویترین روشها به جهت همین امر، منطق فازی نوع 2 می باشد که پرفسورزاده در سال 1975 سقف های متحرک استخر معرفی کرد. البته این مسئله را نمی اقتدار یک مشکل قلمداد کرد چرا که کمپانی سوراخ وین اهمیت داشتن گروهی مجرب، اقدام به کارگزاشتن و رویکرد اندازی این سیستم در کل نقاط کشور‌ایران میکند. بحرانهای محیطی چه در جهان و چه در ایران خلل جدی و اساسیاند که بهطور مستقیم اهمیت جان، متاع و تندرست جامعه در ارتباطاند. همهگیری کووید-19 در جهان چالشهای متعددی را ازنظر اقتصادی، تندرست و بهداشت عمومی ایجاد کرده است. ؛ بنابراین، بهمنظور ارائه راهکارهای مطمئن، نیاز می باشد یک عدد از چالشهای بزرگ در پیشبینی سریهای هنگامی یعنی فقدان توان در مدلسازی عدم قطعیت و پیشبینی کارا بر روی دادههای مسائل دنیای واقعی برطرف شود. در همین بخش روشهای مرتبط در حوزة مدلسازی و پیشبینی پدیدههای دنیای واقعی در سریهای هنگامی بررسی میگردند که بر مبنای سیستمهای هوشمند توسعه دیتا شدهاند. در بخش چهارم از این پژوهش، روش پیشنهادی هوشمندی به جهت مدلسازی و تعبیر و تفسیر عدم قطعیت در پیشبینی الگوهای بیماری کووید-19 در سریهای هنگامی بیان شده است. بخش پنجم شامل نتایج تجربی از پیادهسازی شیوه پیشنهادی و تشریح جامعة آماری و دادههای مطالعة موردی است. آن‌ها اهمیت در حیث گرفتن ضریب رابطه میان مسیرهای استانها در کشور ایران و ازطریق محاسبۀ چگالی جمعیتی و مدلسازی قدرت تماس بین مردم، فرآیند همهگیری کووید-19 را حساس ارائه یک طریق یادگیری عمیق، پیشبینی کردهاند. در ادبیات فعلی، اشکال سیستمهای استنتاج فازی اهمیت روشهای متفاوت شناسایی ساختار وجود دارند که بعضا از آنها در بخش دوم مقاله باز‌نگری میشوند.

خواندن
نوسانات طراحی داخلی