فهرست تحریم های ایران علیه «اتحادیه اروپا» فردا اعلام می شود.