واکنش وزارت امور خارجه به اقدام یوتلست برای حذف پرس تی وی