در سال ۱۸۰۷ میلادی سر همفری دیوی او‌لین کسی بود که این عنصر را در شکل اولیه خویش تنظیم کرد و از شیوه الکترولیز هیدروکسید سدیم ذوب شده (NaOH) به کار گیری کرد. در سال 1941، شیمیدان هلندی، «آنتون ادوارد رشته آرکل» (Anton Eduard van Arkel) متوجه سه نوع ماده و گونه پیوندهای یار آن ها شد.او اساسی استعمال از 36 عنصر گروههای مهم جدول تناوبی همچون فلزات، شبهفلزات و نافلزات، پیوندهای یونی، فلزی و کووالانسی را در هر گوشه از یک مثلث قرار بخشید و ذراتی نیز در در میان این مثلث سفارش داد. در حقیقت، لینک و پیوند کووالانسی و یونی، مفاهیمی ایدهآل هستند ولی عمده پیوندها در یک شبکه دو بعدی پیوسته موسوم به «مثلث رشته آرکل-کتلار» (van Arkel-Ketelaar Triangle) تعریف میشوند. به امداد مثلث فن آرکل می توان درجات متفاوت هر لینک را از نظر یونی، کوالانسی و فلزی بودن تحلیل کرد. قاعده مثلث (از لینک و پیوند فلزی تا کووالانسی)، شامل ترکیباتی کلیدی جهتگیریهای گوناگون در لینک است. در یک گوشه، پیوند فلزی و در گوشهای دیگر پیوند کووالانسی قرار دارد. به اختلاف الکترونگاتیوی ارتباط دارد. همین «مثلث پیوندی» (Bond Triangle) نشان میدهد که پیوندهای شیمیایی، جور خاصی از یک پیوندِ صرفا نیستند بلکه این مدل از پیوندها با یکدیگر رابطه دارند و هرکدام، جايگاه مختلفی از مشخصههای پیوند را شامل میشوند. پیوند فلزی از جمله پیوندهای قدرتمندی هست که برای شکستن آن، انرژی متعددی می بایست خرید سدیم نیتروپروساید صرف شود. پیشتر در این خصوص صحبت کردیم که لینک میان اتمها را می توان به شکل دامنه پیوندهای احتمالی فی مابین پیوند یونی و پیوند کووالانسی دستهبندی کرد. اهمیت توجه به مثلث پیوندی میتوان اخذ که همین ترکیب، زیر ده % خاصیت یونی داراست و جور پیوند آن در میان پیوند فلزی و کووالانسی قرار میگیرد. ، در گوشه مثلث و در بخش کوولانسی قرار میگیرند. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات مضاعف عمده در آیتم قیمت سدیم جامد لطفا به تماشا از وب وبسایت ما.

ایندکسر