صنعتى شدن شهرنشینى رفاه و دیگر جنبه هاى نوسازى آنقدر نو و آنقدر پرسرعت روى داده اند که حیاتی وجود نقش مهمى که ژاپن در کشورهاى پیشرفته صنعتى یافته بخشهایى از جمعیت آن هنوز نیز تحت تأثیر ارزشهاى ماقبل صنعتى هستند. به همین ترتیب نقش خانواده در کارها سیاسى و حتى اجتماعى کم رنگ گردید. مطالعه تاریخ جامعه ها و سیر دگرگونى آنها نشان مى دهد که انسان در هیچ مرحله اى به اندازه مرحله صنعتى حیاتی هدف و برنامه ریزى و برابر بررسی و امتحان کار نکرده میباشد و نیز درهیچ مرحله اى به اندازه این مرحله از قدرت مندى بررسی مجزاسازی و ترکیب کارها برون ذهنى و مسائل نظرى بهره نداشته است. و بارى غائیت تکنولوژى در همین میباشد که هر گونه عملکرد و عمل تکنولوژیکى براى سامان یابى امور دنیوى انجام مى گیرد. 2. آن دسته که پروفسور هاوکینگ در کتاب تاریخچه زمانه یادآور شده مکانیک کوانتم پیش بینى قطعى و کلیدی دقت تمام هر روی داد و حادثه و دگرگونى را در کائنات ناروا مى داند و همین ویژگى حضور هماره خدا را در کائنات و هستى مى رساند. کارکرد منفى تکنولوژى در راستا حقوق به نوع گون گونه ها انجام مى پذیرد. خلاصه ٌ حرف این که تکنولوژى لباسى میباشد که صرفا به بدن این عالم برازنده و مطلوب اندام آن دوخته شده است. و آن این که: ما در فی مابین کشورهاى صنعتى به جامعه هایى بر مى خوریم که از حیث تکنولوژى در تراز جهان منزلت بس ارجمند دارا‌هستند تا آن جا که قلیل تر مکانى را در جغرافیاى جهان مى توان یافت که محصول هاى تکنولوژیکى آن در ریز و درشت در آن جا راهنمای خرید دوربین مدار بسته وارد نشده باشند. همین که شمارى از دانشمندان علوم اجتماعى بر این باورند که در جامعه هاى صنعتى انسان ها از نظر جسمى مهم نیز نزدیک شدند ولى از نظر روحى از نیز جداند بر این عامل تکیه دارند که احساس و مهرورزى به وسیله تکنولوژى نابود مى شود. اصلی توجه به دلیلهاى چهارگانه یاد شده تکنولوژى در سطح صنعتى نه صرفا انسانیت را مسخ نکرده بلکه استوارى و روشنى بیش ترى به آن بخشیده است.

ایندکسر