پیستون کاربر متحرکی است که بهوسیله گژنپین به شاتون وصل می‌گردد و به وسیله شاتون اقتدار حاصل از احتراق سوخت در محوطه سیلندر را به میل لنگ منتقل میکند. امکان داراست که پیستون در چند محل به صورت عمودی و از به دور تا دورش مبتلا گرفتگی شود و در داخل سیلندر گیر کند، سیلندر این موتور برای پیستون خیلی کوچک میباشد و در زمانه پر‌نور شدن موتور اتومبیل براثر انبساط حرارتی پیستون بدنه پیستون به دیواره داخلی سیلندر فشار وارد می‌شود و موجب می‌شود که پیستون در داخل سیلندر گیر کند. 6. وجود یک پیچ قفل کن (LOCKER SCREW) از چرخش و گشوده شدن شافت جک پایین هر شرایطی جلوگیری می کند. آن نصیب از میل لنگ که در همین یاتاقان ها قرار گرفته می باشد سطح های میل لنگ نامیده می شود.خارج از محور این سطوح، سطح های دیگری وجود داراست که به سر پهناور دسته های پیستون مربوط هستند، سطح ها اخیر را لنگی های میل لنگ گویند در میل لنگ معمولا در بین هر دو سطح یک لنگی وجود دارد. پیستون و دسته پیستون شامل نصیب های میباشند که اصلی اتصال به میل لنگ اجازه می دهند که انرژی حرارتی به انرژی مکانیکی تبدیل شود.دستگاه پیستون و جور پیستون هرکدام کارهای مهمی را انجام می دهد که در همین قسمت کاملا تشریح می گردد. شمع ، این ادغام را اصلی جرقه ای ریز منفجر می نماید و انرژی حاصل، موجب حرکت پیستون به پایین می شود. شاتون همین نیرو را به میل لنگ منتقل می نماید و همین حرکت خطی به نیروی چرخشی تبدیل می شود. در انتهای میل لنگ نیز یک یاتاقان اهمیت وجود دارد. 3. وجود یک گاید اضافی طراح را به جهت تولید جکهای حساس کورس بلند،متقاعد می سازد. گرچه امروزه پیستون های آلومینیمی ریختگی ترویج بیشتری دارند اما مدل آهنگری آن برای موتور های سنگین و لبریز توان به کار گیری می شود.پیستون ریختگی متخلخل می باشد و برای برهه زمانی بیش از ۵۰۰۰ بدور بر دقیقه (PRM) مقاوم نیست. پیستون بیضی رخ زمانی گرم شودبه شرایط دایره ای تمام درمی آید.برای سهولت حرکت پیستون درسیلندروجلوگیری ازگیرکردن آن دراثرانبساط درسیلندر،لازم هست لقی کمی دربین پیستون وسیلندر پیشبینی شود.دراین فاصله کم،قشرنازکی ازروغن قرارمیگیرد وفاصله راپرمیکند.ضمن آنکه اصطکاک ایجادشده راتقلیل میدهد،ازسایشسریع آن دونیز می کاهدو موجب تبادل حرارت میگردد.مقدارلقی پیستون درحالت سردبودن موتور،زیادتراست،ولی باگرم شدن موتور پیستون سریعتر انبساط پیداکرده،لقی آن باسیلندر کمترمیشود.علت انبساط بیشترپیستون دوعامل است:یکی گرمای بیشتری که به پیستون تاثیرمیکندودیگری ضریب انبساط زیادترپیستون آلومینیمی نسبت به سیلندر چدنی.پیستونهای بیضی شکل که برای جلوگیری ازچسبیدن پیستون به سیلندر(گریپاژ)ساخته میشودبا ابعاد خاصی طرح میگرددبطوری که قطرپیستون که درمحور تکیه گاه گژن پین قرارداردبه میزان 0/15 میلیمتر ازقطردیگرکوچکتراست وقطرپیستون درروی محور45 درجه ای نسبت به محور0/075 میلیمتر،کوچکترازبزرگترین قطرپیستون است. پیستون اتومبیل از آلیاژ آلومینیوم ساخته می شود (آلیاژ آلومینیوم مخلوطی از آلومینیوم و فلز های دیگر است)،زیرا فلز سبکی است.وزن هر پیستون در حدود ۴۵۰/۰ کیلو گرم (۱پوند)است.دامنه یا این که نصیب پایین پیستون را می تراشند تا هم وزن آن کاهش یابد و نیز جا برای وزنه های تعادل میل لنگ پیستون چرخ جلو پیکان گشوده شود. پیستون و شاتون در داخل هر بوش یك پیستون حركت مي كند كه از طرز گژن پین و شاتون به میل لنگ متصل مي شود. میزان سایز گژن پین که بیان کننده قطر آن است نیز بر روی پیستون ممکن هست حک شود. وقتی که شاتون و بغل یاتاقان بیش از حد لق باشد، سربزرگ شاتون موجب شکستگی شاتون شود و زمانی سایش یاتاقان سربزرگ شاتون بیش از حد باشد سبب ساز انحراف شعاعی شاتون میشود و لرزش و پیچشش که ایجاد می شود سبب ساز شکستن شاتون و موجب تولید زیان زیادی به موتور میشود و در صورتی که به موقع متوجه این اختلال نشود و ماشین را خاموش نکنید ممکن میباشد منجر شکسته شدن جداره سیلندر شود و نیاز باشد که تمام گروه سیلندر و موتور ماشین ردوبدل شود، چونکه تعمیر سیلندر کاری هزینه زیادی داراست و دوچندان پردردسر هست و صرفا برای زمانهایی که زخم اندک باشد مطلوب می باشد وگر نه به هیچ وجه این عمل پیشنهاد نمیشود، بررسی و اندازه گیری یاتاقان سر بزرگ شاتون در هر توشه گشوده و بسته کردن موتور موجب تشخیص به موقع و پیشگیری از آن شود. همین آسیب موجب خردشدن قطعات ریز در بین پیستون و سرسیلندر میگردد و حتی قابلیت و امکان داراست که همین آسیب سبب ساز شکسته شدن رینگ نیز بشود و مشکلات متعددی را نیز تولید کند و همین موقعیت با گوش دادن به صدای موتور به راحتی قابل تشخیص است. تراش دادن واشر سرسیلندر توجه بخش اعظمی میخواهد چون در صورتی که حتی مقدار اندک یاز ضخامت آن کمتر یابد منجر کاهش محیفضه احتراق و ارتقا نسبت تراکم موتور خودرو می شود و متواند مشکلات متعددی از جمله گرم شدن بیش از حد موتور را ایجاد کند. همین لقی در پیستونهای آلومینیومی به علت انبساط زیاد اکثر در لحاظ گرفته میشود. همین بدان معناست که لقی در این پیستون میبایست اندکی عمده از لقی در پیستونهای چدنی باشد، به طور معمول به جهت جلوگیری از انبساط پیستونها از روشهای مخصوصی به کارگیری می‌شود که در پایین چهار نحوه رایج آن‌ها را به اختصار میکنیم. در این حین که سوخت نیز متراکم شده و هم فراوان داغ , شمع موتور جرقه زده و بنزین یا این که گاز موجود در سرسیلندر و سر پیستون را منفجر مینماید , پیستون 206 در این وضعیت این انفجار پیستون را به طرف ذیل هل داده و سبب ساز چرخیدن میل لنگ می شود . اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید داده ها بیشتری در آیتم پیستون هورنت پراید بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر