پیگیری رئیس جمهور از آخرین وضعیت و کیفیت خدمات به زائران اربعین