سبب بهبود پایداری هوازی این سیلاژها شد. در روند صنعتی ، این واکنش در فاز مایع اهمیت فشار بالا انجام می اسید فرمیک ازمایشگاهی شود. در طبیعت، اسید فرمیک در عمده مورچه ها و در زنبورهای بدون سکنه از تیره اکسی تریگونا یافت می شود. اسید فرمیک در شرایط مایع و جامد شامل شبکهای نامحدود از مولکول هایی میباشد که با پیوند هیدروژنی به هم متصل هستند.بیشتر خواص اسید فرمیک همانند خاصیت بقیه اسیدهای کربوکسیلیک میباشداما آن نمیتواند اسید کلرید ایجاد کند. یک عدد از کاربردهای مرسوم اسید فرمیک در ذخیرهسازی مواد غذایی و به تیتر مواد افزودنی صنعت های غذایی میباشد که از آن به تیتر یک مانع فعالیتهای مخرب اسید لاکتیک استفاده میشود. اولین سنتز فرمیک اسید توسط شیمی دان فرانسوی جوزف گی لوساک صورت پذیرفت که او از اسید هیدروسیانیک به تیتر ماده اولیه به کار گیری کرد. در عاقبت میتوان چنین نتیجهگیری نمود که استعمال از اسید سبب به همین می‌شود که پروتئین گیاهی حساسیت کمتری به حمله میکروبی از خویش نشان دهند. مورچه های چوب از نوع ی فورمیکا می توانند جوهز مورچه را بر روی شکار خود یا برای دفاع از خویش اسپری کنند. بعضی از آزمایشات بر بر روی گونه های باکتری نشان داده اند که این ماده یک موتاژن است. اگر‌چه % حذف گوگرد اهمیت به کارگیری از پراکسیدهیدروژن فراتر از متانوئیک اسید است. بنابراین از تغییرات pH و نیتروژن آمونیاکی در زمانهای آنکوباسیون در جهت گزینش پایداری هوازی نسبی سیلاژها استفاده شد. به هر درحال حاضر بررسی میزان نیتروژن آمونیاکی در سیلاژ حاوی اسید فرمیک و سیلاژ حاوی اسید فرمیک – اسید سولفوریک پروسه مشابهی را در هر دو سیلاژ نشان اعطا کرد و تفاوتها فی مابین دو سیلاژ در زمانهای متعدد معنیدار نبود. در گزینه تجزیهپذیری پروتئین ناپخته بخش سریع تجزیه (a) در سیلاژ شاهد کمتر از سیلاژ حاوی اسید فرمیک بود، البته از سیلاژ با اسید فرمیک و اسید سولفوریک بخش اعظم بود (به ترتیب 57/0، 60/0 و 46/0). مورد انتظار بود که اهمیت اعتنا به بیشتر بودن پروتئین حقیقی و همینطور کاهش بودن ترکیبات نیتروژنی غیر پروتئینی در سیلاژ حاوی اسید فرمیک در مقایسه حساس سیلاژ شاهد بخش سرعت بالا مجزاسازی پروتئین نپخته بیشتر باشد. مرحله سوم: نتیجه های حاصل از تجزیهپذیری شکمبهای ماده خشک و پروتئین ناپخته در جدول 3 نشان داده شده است. کلیدی همین اکنون سیلاژ پژمرده شده حاوی اسیدفرمیک و اسید سولفوریک اهمیت ثابت نرخ تجزیهپذیری ماده خشک بیشتری در مقایسه حیاتی سیلاژ فارغ از افزودنی بود. بخش پرسرعت جزء‌جزء‌کردن (a) ماده خشک در سیلاژ شاهد مشابه دارای سیلاژ حاوی اسید فرمیک و اسید سولفوریک و برابر مهم 35/0 بود. در سیلاژها، ثابت نرخ مجزاسازی پذیری ماده خشک و پروتئین نپخته در مقایسه اساسی علف یونجه کمتر یافت. اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در مورد اسید فرمیک پودری لطفا از ورقه ما بخواهید.

ایندکسر