کنایه کنعانی از مواضع مقامات اروپایی: مرگ برای همسایه خوب است!