برای ارتباط با تیم پشتیبانی اخبار سفید از ایمیل آدرس زیر استفاده کنید:

info@white-news.ir

ایندکسر